Bewonersonderzoek Indische buurt Delft

Sophie PauwelsOnderzoek & evaluatie, Participatie & samen stad maken

bewonersonderzoek

In de Indische buurt in Delft staan woningen van Vestia die zijn gebouwd in de jaren ’20 en ’30 van de vorige eeuw. Omdat de woningen zijn verouderd, onderzoekt Vestia de mogelijkheden voor revitalisering van het noordelijk deel van de Indische buurt. Bij deze verkenning om de woningen te verbeteren of te vernieuwen, wil Vestia de bewoners betrekken.

Início voerde een inventarisatie uit onder de huurders om een goed beeld te krijgen van de bewonerssamenstelling, de meningen over de woning en de buurt, en over de voorgenomen buurtaanpak van Vestia.

In de zomer van 2019 heeft Início een groot deel van de bewoners van de Indische buurt huis-aan-huis gesproken over hun meningen, wensen en mogelijkheden voor de toekomst van de buurt. Het onderzoek kende meerdere doelen; bewoners informeren en betrekken bij de transformatieopgave voor de wijk en ook het in beeld krijgen van draagvlak en voorkeuren van de bewoners. Het onderzoek heeft geresulteerd in een bondige karakterschets van de wijk, een goed totaalbeeld van bewoners willen en kunnen en een aantal concrete aanbevelingen voor de aanpak van de opgave. Op basis van de inventarisatie kan Vestia een betere afweging maken in de keuzes van de planvorming, aanpak, fasering en het woningbouwprogramma.

In de loop van 2020 is besloten om in een deel van de buurt, de Javastraat, te starten met de uitwerking van een renovatieaanpak. In dit vervolgtraject begeleidt Início een klankbordgroep om zo bewoners te betrekken bij de concrete planvorming en renovatievarianten.