Evaluatie programma Betere buurten Nieuwegein

InicioOnderzoek & evaluatie, Visie & strategie

Gemeente Nieuwegein heeft sinds 2015 het Betere Buurten Programma ontwikkeld, een integraal stadsvernieuwingsprogramma om de Nieuwegeinse jaren ’70 en ’80 wijken duurzaam te verbeteren. Início heeft het proces en de resultaten van de eerste drie buurten geëvalueerd, om de aanpak te verbeteren en richting te geven aan de lange termijn strategie voor het Betere Buurten programma.

Het doel van de evaluatie is tweeledig: enerzijds is het een procesevaluatie, intern gericht op (de structuur van) de aanpak. Onderzocht is hoe de gemeente ‘beter’ kan werken en richting kan geven aan de lange termijn strategie, door te analyseren hoe de interne samenwerking is verlopen, hoe de participatie is verlopen en hoe het financieel is gelopen. Anderzijds is het doel om te evalueren wat daadwerkelijk is bereikt met de gedane investeringen. Dit gaat vooral over vraag of de aanpak vanuit het perspectief van de bewoners de moeite waard is. Wat zijn de resultaten en effecten? Hoe tevreden zijn inwoners over de inrichting van de openbare ruimte, het groen, de ontmoetingsmogelijkheden, en over hoe schoon en veilig het is? In welke mate voelen bewoners zich meer of minder betrokken bij en verantwoordelijk voor de buurt?

De eerste drie pilots van Betere Buurten hadden echt het karakter van een pilot; er was veel ruimte en vrijheid binnen het project en weinig inhoudelijke afstemming boven de programma’s. Er werd gestuurd op de manier dat de zeggenschap grotendeels bij de buurt lag; als bewoners iets wilden, dan kon dat vaak ook (binnen de kaders). Elke pilot werd beter, en dat was ontzettend lerend en waardevol.

Het programma Betere Buurten is nu in een andere fase gekomen. Het is duidelijk bekend geworden in de stad en de manier van werken is helderder geworden binnen de organisatie, de samenwerking verloopt soepeler, men begrijpt elkaar meer en mensen weten elkaar te vinden. Het programma en de aanpak hebben bewezen waardevol te zijn. Nu is het tijd om door te pakken en de aanpak verder te brengen naar de rest van de stad. Waarbij het doel niet alleen meer zou moeten zijn om de buitenruimte van buurten duurzaam te vernieuwen, maar om buurten in zijn geheel te verbeteren. Dat betekent niet dat er is uitgeleerd, maar dat het programma de volgende stap kan zetten richting meer focus op synergie met de andere domeinen binnen de gemeente en met partners in de buurten. De aanpak kan daarbij meer gedifferentieerd worden, zowel qua inzet bij het betrekken van bewoners, als qua verschillen in de uitwerking van de aanpak voor de buurt en de verhouding tussen verbeteringen in de openbare ruimte en deelprojecten vanuit andere domeinen.